#RESPECTMYPM: FAHAMI MAKSUDNYA

LADY bersetuju dengan catatan ini. Mohon dibaca dan direnung:

#RespectMyPM

Kita bukan sahaja respect, malah kita juga berkempen untuk taat pemimpin dalam hal yang makruf.

Kita juga mengajak mereka yang mungkin terikut-ikut dengan Khawarij supaya dapat berfikir semasak-masaknya sebelum terjemak dengan ideologi sesat sebegitu.

Kita mendakwahkan 6 adab-adab mulia ini terhadap pemimpin.

Semoga dapat diamalkan oleh semua

1. Mendoakan pemimpin

Imam Al-Barahari berkata, "Jika engkau melihat seseorang mendoakan keburukan bagi penguasa maka dia adalah pengikut hawa nafsu, dan bila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasa, maka ketahuilah bahawa dia adalah pengikut sunnah." [Syarhus Sunnah, hal. 328]

Imam Ahmad mengatakan, "Saya selalu mendoakan penguasa siang dan malam agar diberikan kelurusan dan taufik, kerana saya menganggap itu suatu kewajipan." [As-Sunna Al-Khallal, hal 82-83]

2. Menghormati dan memuliakannya

Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Penguasa adalah naungan Allah di bumi. Barangsiapa yang memuliakannya maka Allah akan memuliakan orang itu, dan barangsiapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakan orang tersebut." [HR. Ahmad 5/42, At-Tirmidzi: 2225, As-Shahihah 5/376]

Sahl bin Abdullah At-Tusturi berkata, "Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan ulama, kerana jika dua orang ini dimuliakan maka akan baik dunia dan akhirat mereka, dan jika keduanya diremehkan maka akan rosak dunia dan akhirat mereka." [Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Qurthubi 5/260]

Thawus mengatakan, "Termasuk sunnah, memuliakan empat orang: orang alim, orang yang sudah tua, penguasa dan kedua orang tua." (Syarhus sunnah, Al-Baghawi 13/41)

3. Mendengar dan taat

Perintah untuk mentaati pemimpin sangat banyak, hadis Abdullah bin Ummar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat tatkala senang mahupun benci. Jika disuruh kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat." [Muttafaq Alaih]

Umar bin Khattab mengatakan, "Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan pemimpin, dan tidak ada pemimpin kecuali harus ditaati." [Jami' Bayanil Ilmi, Ibnu Abdil Barr 1/62]

4. Menasihati dan meluruskan pemimpin dengan rahsia

Etika ini hendaknya diperhatikan bagi yang ingin menasihati pemimpin, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang ingin menasihati pemimpin maka janganlah dia memulakan dengan terang-terangan, namun hendaklah dia ambil tangannya, kemudian berbicara empat mata. Jika diterima maka itulah (yang diharapkan), jika tidak maka dia telah melaksanakan kewajipannya." [HR. Ahmad 3/303. Ath-Thabrani 17/367, disahihkan oleh Al-Albani]

Imam Malik mengatakan, "Merupakan kewajipan bagi seorang muslim yang telah diberikan Ilmu oleh Allah dan pemahaman untuk menemui penguasa, menyuruh mereka dengan kebaikan, mencegahnya dari kemungkaran, dan menasihatinya. Sebab, seorang alim menemui penguasa hanya untuk menasihatinya, dan jika itu telah dilakukan maka termasuk keutamaan di atas keutamaan." [Al-Adab asy-Syar'iyyah fi Bayani Haqqi ar-Ra'i war Ra'iyyah, hal. 66]

Tapi janganlah dia menceritakan kepada khalayak bahawa dia telah menasihati pemimpin, kerana itu termasuk ciri-ciri riya' dan lemahnya iman. [A-Riyadhun Nadhirah 49-50]

5. Membantunya

Rakyat wajib membantu pemimpinnnya dalam kebaikan, sekalipun haknya dikurangi. Kerana menolongnya akan membuat agama dan kaum muslimin menjadi kuat, lebih-lebih kalau ada sebagian rakyat yang ingin melakukan keganasa dan memberontak kepadanya. Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang mendatangi kalian, ingin mematahkan kekuatan kalian atau memecah belah kalian, sedangkan kalian mempunyai pemimpin, maka bunuhlah." [HR. Muslim: 1852]

6. Banyak beristighfar tatkala diberikan pemimpin tidak baik

Ketahuilah, bahawa urusan kekuasaan, kedudukan, dan kerajaan adalah milik Allah. [QS. Ali Imran: 26] Allah juga menyebutkan, bahawa keadaan rakyat itulah yang menentukan siapa pemimpin mereka. Dia Subhanahu wa Taala berfirman yang ertinya;

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih, bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa." [QS. An-Nur: 55]

Rahsia dari semua itu, bahawa baik atau tidaknya pemimpin, tergantung sejauh mana rakyatnya berpegang kepada syariat Islam. Muhammad Haqqi menjelaskan dalam tafsirnya, "Jika kalian adalah ahli ketaatan, maka kalian akan dipimpin oleh orang yang penuh rahmat. Jika kalian adalah ahli maksiat, kalian akan dipimpin oleh orang yang suka menindas."

Keadaan rakyat yang rosak agama dan akhlaknya sangat berpengaruh kepada keadaan penguasanya. Ubadah bin Shamit radhiallahu anhu berkata, Rasulullah  sallallahu alaihi wa sallam keluar untuk memberitahukan orang-orang tentang Lailatul Qadar, kemudian ada dua muslim bertengkar. Nabi bersabda, "Saya keluar untuk memberitahukan tentang Lailatul Qadar, kemudian si fulan dan fulan bertengkar. Dan ilmu tentang itu sudah diangkat, dan boleh jadi itu baik bagi kalian." [HR. Al-Bukhori: 1919]

Dari seseorang yang pernah ikut solat Subuh bersama Rasulullah, lalu beliau ragu-ragu pada suatu ayat. Setelah salam beliau bersabda, "Sesunguhnya telah dirancukan kepadaku Al-Quran, kerana da beberapa orang di antara kalian yang ikut solat bersama kita tidak menyempurnakan wuduknya." [HR. Ahmad: 15914, dihasankan oleh Al-Albani dalam sahih At-Targhib: 222]

Perhatikanlah, bagaimana Nabi dilupakan oleh Allah subhanahu wa taala suatu ilmu yang sangat agung, iaitu tentang Lailatul Qadar gara-gara ada sahabat yang bertengkar, beliaupun terganggu bacaannya sebab makmumnya ada yang tidak menyempurnakan wudhu!

Bagiamana lagi jika rakyat akidahnya rosak, ibadahnya jauh dari sunnah, kemudian rakyat ingin pemimpin yang solih?! Bukankah bani Israel diubah menjadi kera ketika dipimpin oleh manusia terbaik (Nabi Musa) dan belum dikutuk tatkala dipimpin oleh Firaun?!

Di satu sisi, itulah hukuman bagi mereka. Sedangkan bagi rakyat yang solih itu termasuk dalam firman Allah subhanahu wa taala yang ertinya,

Dan peliharalah dirimu daripada seksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahawa Allah amat keras seksaan-Nya. [QS. Al-Anfal: 25]

Jika mereka bersabar maka itu akan menghapus dosa yang telah lalu. Al-Baji [Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa: 615] mengatakan, "Terkadang sekelompok orang melakukan perbuatan dosa yang hukumannya akan merecik di dunia kepada orang lain yang tidak melakukan dosa tersebut. Adapun di akhirat, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain."

Wallahul musta'an.

Comments

Popular Posts